Verkiezingen in Bolivia: Oproep voor vrede en democratie

(english below)

De ondertekenaars van onderstaande verklaring klagen de coup van 10 november 2019 in Bolivia aan tegen president Evo Morales Ayma (en zijn vice-president Álvaro García Linera) en roepen op tot een commissie van waarnemers bij nieuwe verkiezingen in 2020.

Hoewel we ons ervan bewust zijn dat het pad naar de presidentsverkiezingen van 20 oktober 2019 bezaaid is met hevige controverses over de interpretatie van de grondwet, vinden we het onaanvaardbaar dat deze situatie wordt opgelost door het opschorten van de democratische rechtsorde. Dergelijke situaties zijn, historisch gezien, altijd een bron van repressie en pijn geweest voor de volkeren van Latijns-Amerika.

De eerste weken van het interim-presidentschap katapulteerden ons terug naar het duistere verleden van de Boliviaanse dictaturen. Op 15 november openden politie en leger het vuur op inheemse demonstranten in Cochabamba. Daarbij werden 9 mensen werden gedood en 120 gewond. Vier dagen later heropenden leger en politie het vuur in El Alto waarbij 8 doden en meer dan 30 gewonden vielen bij de inheemse bevolking.

Het is méér dan dringend dat de gewelddadige repressie door politie en leger in Bolivia onmiddellijk ophoudt, dat het recht op volledige uitoefening van de persvrijheid wordt hersteld. Dat geldt vooral voor de democratische rechtsorde waarbij geen politieke partijen of leiders worden verboden.

Dit is alleen mogelijk als er vrije en democratische verkiezingen worden gehouden. De garanties voor ‘vrije en eerlijke verkiezingen’ die begin 2020 zouden moeten plaatsvinden zijn echter minimaal. Het vertrouwen van de inheemse bevolking – die 60% van de Boliviaanse bevolking uitmaakt – in deze verkiezingen is erg laag. Dat is logisch omdat ze vaststellen dat de overgang wordt geleid door een autoritaire regering.

Wij veroordelen de systematische vervolging van politieke, sociale, inheemse en boerenorganisaties en van elke initiatief of mobilisatie om een terugkeer naar democratische instellingen te eisen. Met het organiseren van massale repressie veroorzaakten de civiele en militaire autoriteiten die de staatsgreep organiseerden voor 24 doden in amper 5 dagen, honderden gewonden en massa-arrestaties zonder respect voor enige procedure of wetgeving. Wij veroordelen het racistische en seksistische karakter van de staatsgreep die Bolivia wordt opgelegd. Deze gaat gepaard met gewelddadige aanvallen op de inheemse volkeren, het beledigen van vrouwen “de pollera” – die voor het eerst werden erkend als een politieke factor tijdens het veranderingsproces dat door het MAS (de partij van Evo Morales) werd op gang getrokken.

Met de staatsgreep proberen de economische elites het neoliberalisme opnieuw te installeren ten nadele van de soevereiniteit en ten behoeve van buitenlandse projecten die de overvloedige minerale en ander hulpbronnen in handen proberen te krijgen.

De soevereiniteit van Bolivia en de democratie werden zwaar getroffen door deze staatsgreep. Nieuwe verkiezingen bieden hoop op herstel maar dat is enkel mogelijk als alle garanties worden gegeven dat deze op een vrije, eerlijke en transparante manier kunnen plaatsvinden. Daarom kan er geen sprake zijn van politieke vervolging of politieke gevangenen uit alle deelnemende partijen. Alle politieke partijen moeten zonder onderscheid kunnen deelnemen, met inbegrip van de kandidaten van de MAS.

Wij pleiten voor een commissie van waarnemers van de Verenigde Naties met vertegenwoordigers van verschillende landen en van de kerk om vrije en transparante verkiezingen te garanderen waarvan de resultaten gerespecteerd worden.

Een commissie van waarnemers naar Bolivia sturen zal het vertrouwen van de kiezer in het komende verkiezingsproces helpen versterken. Deze commissie zal geleid worden op basis van objectiviteit, politieke neutraliteit en niet-inmenging. Ze is de concrete uitdrukking van het engagement van de internationale gemeenschap om transparantie en burgerparticipatie te bevorderen. Wij roepen de internationale gemeenschap op om nu op te treden.

Als u akkoord gaat om te ondertekenen, zend deze mail dan terug met vermelding van uw namen, voornamen en vereniging (of “functie”) naar solidaritebolivie@gmail.com.

Handtekeningen:

intal Globalize Solidarity

Cubanismo.be

Grupo belga Solidair met Guatemala

Red europea de Comités Oscar Romero

Raf Custers


The undersigned of this statement denounce the November 10, 2019 coup d’état in Bolivia against President Evo Morales Ayma and his vice-president Álvaro García Linera and call for an electoral observation mission.

Although we are aware of the fact that the path to the presidential elections of 20 October 2019 was riddled with strong controversies about the interpretation of the constitution, we find it inadmissible to accept that these be resolved by interrupting the democratic constitutional order in force, a situation which, historically, has always been a source of repression and suffering for the peoples of Latin America.

The first weeks of the interim presidency have catapulted us into the dark past of the Bolivian dictatorships. On November 15, the police and the army opened fire on indigenous demonstrators in Cochabamba, killing nine and injuring more than 120. Four days later, in El Alto, police and army opened fire once more on indigenous demonstrators, killing eight and injuring more than 30 .

It is more than urgent that violent police and military repression cease immediately in Bolivia , that the right to full exercise of press freedom and, above all, the democratic constitutional order be restored as a matter of urgency without prohibition being applied to any party or political leader.

This is only possible if free and democratic elections are held. However, the guarantees of “free and fair elections” in March 2020 are minimal. The confidence of the natives – who represent 60% of the Bolivian population – in these elections is very low. This makes sense, because they have established that the transition is being led by an authoritarian government.

We denounce the systematic persecution of political, social, indigenous and peasant organizations and of any initiative or mobilization to demand a return to democratic institutions. With its massive repression, the civil and military strategy of the coup d’état has left a death toll of 24, hundreds of wounded and mass arrests in barely five days, without respect for any procedure or rights. We denounce the racist and sexist character of the coup d’état that is being imposed in Bolivia, with violent attacks against indigenous peoples, outrages against the women of Pollera who for the first time have been recognized as political subjects in the process of change initiated by the MAS (party of Evo Morales).

The coup, that is led by the economic elites, seeks to reimpose neoliberalism and , along with it, the concession of sovereignty, to the benefit of foreign projects hungry for the country’s abundant mineral and other resources.

Bolivia’s democracy and sovereignty have been severely affected by the coup d’état. New elections offer hope for recovery, though only if all guarantees are given that they can be held in a free, fair and transparent manner. For this reason, there can be neither political persecution nor political prisoners in any party participating in the elections.

We call for the establishment of a United Nations electoral mission, with representatives from different countries and the Church, in order to ensure free and transparent elections that respect the results.

An election observation mission to Bolivia will help build voter confidence in the upcoming electoral process. This election observation mission must be guided by the principles of objectivity, political neutrality and non-interference. The election observation mission is a concrete expression of the international community’s commitment to promote transparency and citizen participation. We call on the international community to act now.

 

Verkiezingen in Bolivia: Oproep voor vrede en democratie

Eén gedachte over “Verkiezingen in Bolivia: Oproep voor vrede en democratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven