DRINGEND: Ratificatie van de handelsakkoord EU-Colombia-Peru-Ecuador

Ter attentie van de Brusselse parlementsleden

Betreft: Ratificatie van de EU Colombia Peru Ecuador vrijhandelsovereenkomst

Dames en heren volksvertegenwoordigers

We hebben laat vernomen dat u van plan bent om deze week in te stemmen met de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Colombia , Peru en Ecuador.

Wij betreuren dat deze stemming plaatsvindt zonder voorafgaand debat of hoorzitting met maatschappelijke organisaties en wij vragen u, in overeenstemming met de verklaarde doelstellingen van de EU en België, en in overeenstemming met het meerderheidsakkoord 2019-2024 om deze tekst te verwerpen of ten minste de goedkeuring ervan uit te stellen. De ervaring leert dat het een illusie is om de Europese Commissie te vragen een tekst te herzien na ratificatie.

Deze tekst ratificeren, net voor België het voorzitterschap van de EU overneemt, zou een rampzalig signaal zijn in de strijd tegen klimaatverandering en de drugsmaffia en voor duurzame ontwikkeling, mensenrechten, arbeidsrecht, democratie en vrede.

Een paar jaar geleden gaven parlementariërs van verschillende andere vergaderingen hun goedkeuring aan deze overeenkomst. Zij konden nog de beloften van de Europese Commissie geloven. Maar vandaag de dag is dat onmogelijk, want we zien heel duidelijk de ef fecten van hoe dit akkoord al meer dan tien jaar wordt toegepast, met inbegrip van de clausule over mensenrechten. De gevolgen zijn misschien goed voor multinationals, maar slecht voor kleine producenten, voor duurzame ontwikkeling en voor goed bestuur.

Een herziening van de voorlopige toepassing laat zien dat de democratieclausule slechts een versiering is die door de Commissie is ingevoegd om de leden van het Europees Parlement over te halen om te ratificeren, maar volstrekt ineffectief is.

In Peru werd de president, die democratisch is verkozen door een meerderheid van de inheemse bevolking en boeren, bliksemsnel afgezet. Hij zit nu in de gevangenis, zonder proces. De bevolking protesteerde tegen deze staatsgreep en meer dan 70 demonstranten werden vermoord en honderden gewond of gevangen gezet. De commissie heeft, bij deze repressie en de s taatsgreep, de democratische clausule niet in werking gesteld.

In Colombia hebben de regeringen die voorafgingen aan die van president Gustavo Petro jarenlang op grote schaal mensenrechten geschonden. De Waarheidscommissie heeft onlangs geconcludeerd dat minstens 6.402 burgers zijn vermoord door het leger om hen valse lijk te laten doorgaan voor “guerrilla’s gedood in de strijd”. Meer dan 121.000 burgers waren slachtoffer van gedwongen verdwijning. De Commissie heeft nooit de mensenrechtenclausule geactiveerd om te proberen deze massale mensenrechtenschendingen te beëindigen.

De liberaliseringen hebben de macht van grootgrondbezitters en multinationals versterkt. In de drie
betrokken landen, Colombia, Peru en Ecuador, heeft de overeenkomst de onteigening van land van inheemse volkeren en boeren versneld.

Zoals verwacht heeft het akkoord de industrialisatie inspanningen in deze drie landen verzwakt en hun primarisering versterkt. Daardoor zijn veel banen verloren gegaan. Dat wordt door aan de kaak gesteld door de Colombiaanse vakbonden, net als deze overeenkomst, die de toepassing van fundamentele de Colombiaanse vakbonden, net als deze overeenkomst, die de toepassing van fundamentele arbeidsnormen en de agenda voor fatsoenlijk werk in het algemeen ondermijnt.

In de loop der jaren hebben het akkoord en de clausules over de liberalisering van financiële diensten ongebreidelde mijnbouwactiviteiten versneld. Vooral de export van kolen uit dagbouwmijnen werd ongebreidelde mijnbouwactiviteiten versneld. Vooral de export van kolen uit dagbouwmijnen werd vergemakkelijkt. Dat is een schandaal vanuit het oogpunt vvergemakkelijkt. Dat is een schandaal vanuit het oogpunt van de opwarming van de aarde en vervuiling, maar an de opwarming van de aarde en vervuiling, maar ook als we naar het lokale milieu kijken, gebeuren er rampen. Deze mijnen tasten namelijk de waterlopen en ook als we naar het lokale milieu kijken, gebeuren er rampen. Deze mijnen tasten namelijk de waterlopen en zo het overleven van de zo het overleven van de inheemseinheemse en boerenbevolking aan.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Vele organisaties voor internationale solidariteitinternationale solidariteit en mensenrechten, maar en mensenrechten, maar ook vakbonden zijn bijna unaniem tegen deze overeenkomst.ook vakbonden zijn bijna unaniem tegen deze overeenkomst.

Daarom dringen we erop aan de stemming uit te stellen tot een later tijdstip. We vragen ook om hoorzittingen en debatten te organiseren voorafgaand aan de stemming. Als de stemming toch wordt hoorzittingen en debatten te organiseren voorafgaand aan de stemming. Als de stemming toch wordt gehouden, vragen we u de overeenkomst volledig te verwerpen. We gehouden, vragen we u de overeenkomst volledig te verwerpen. We mogen aan de vooravond van het mogen aan de vooravond van het Belgische voorzitterschap van de EU niet zo’n slecht signaal geven voor mensenrechten en duurzame Belgische voorzitterschap van de EU niet zo’n slecht signaal geven voor mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Voor goedkeuring van het akkoord moet er een protocol komen dat het hoofdstuk over ontwikkeling. Voor goedkeuring van het akkoord moet er een protocol komen dat het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling bindend duurzame ontwikkeling bindend maakt, met doeltreffende sanctiemechanismen.maakt, met doeltreffende sanctiemechanismen.

Hoogachtend

Arnaud Zacharie
Secrétaire général – CNCD-11.11.11
Naima Charkaoui Directeur Beleid – 11.11.11
Estelle Ceulemans
Secrétaire générale FGTB Bruxelles |Secretaris generaal ABVV Brussel
Benoît Dassy
Secrétaire régional bruxellois CSC | ACV Gewestsecretaris Brussel
Michaël Dufrane
Secrétaire régional bruxellois CGSLB | ACLVB Gewestsecretaris Brussel

DRINGEND: Ratificatie van de handelsakkoord EU-Colombia-Peru-Ecuador
Scroll to top