Privacybeleid

Als Globalize Solidarity vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft kan je contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

  Globalize Solidarity
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
globalizesolidarity.info@gmail.com
Telefoon: 02/2092363

 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Globalize Solidarity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende rechtsgronden en doelen:

 • In het kader van een contract: Om arbeidsovereenkomsten, vrijwilligerscontracten of andere overeenkomsten uit te voeren;
 • In het kader van wettelijke verplichtingen: Voor het toezenden van een fiscaal attest;
 • In het kader van het gerechtvaardigd belang: Voor het verwerken van giften en om donateurs, sympathisanten en leden op de hoogte te houden van onze werking en noden; om professionele contacten te kunnen informeren over onze werking;
 • In het kader van de ondubbelzinnige toestemming: Voor het verzenden van onze elektronische nieuwsbrief; om je op de hoogte te brengen van acties, campagnes en activiteiten die zo goed mogelijk aansluiten bij je interesses; om onze werking te evalueren en om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze werking te verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Globalize Solidarity verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je deelneemt aan onze activiteiten, een gift doet en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • gender
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voorkeurstaal
 • Overige persoonsgegevens (met inbegrip van je specifieke interesses) die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aan activiteiten deel te nemen, giften te doen, een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Globalize Solidarity zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn maximaal vijf jaar na het laatste geregistreerde contact (bvb. toezenden nieuwsbrief, telefonisch contact,…) tenzij er een wettelijke verplichting is om bepaalde gegevens langer te bewaren. 
 

Delen met anderen 

Globalize Solidarity zal je gegevens enkel delen met anderen om de volgende redenen:

 • Omdat we gebruik maken van een derde partij om technische redenen (bijvoorbeeld webhosting, CRM software,…);
 • Indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 
Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld voor onze aangifte aan de FOD Financiën in verband met de fiscale attesten.
 

In kaart brengen websitebezoek 

Globalize Solidarity brengt je websitebezoek niet in kaart. Globalize Solidarity gebruikt wel technologie zoals cookies op haar websites intal.be, cubanismo.be, globalizesolidarity.be om het verkeer op de website te analyseren en om de website goed te laten werken tijdens je bezoek, bijvoorbeeld om bij te houden wat je ingevuld hebt in een formulier, je taalkeuze,… 
We delen informatie over het gebruik van onze website ook met sociale media partners en analytische online tools maar daarbij zijn de gegevens geanonimiseerd. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar globalizesolidarity.info@gmail.com. Dit ter bescherming van je privacy. Globalize Solidarity zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 
 

Beveiliging 

Globalize Solidarity neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via globalizesolidarity.info@gmail.com of 02/2092363.

 

 

 

 

Schuiven naar boven